• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Regulamin sklepu

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego ZakupywGodzine.pl

 

Informacje podstawowe

 

Informacje podstawowe w rozumieniu art. 5 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 21 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Informacje o usługodawcy):

Usługodawcą ZakupywGodzine.pl jest CARUNO sp. z o.o.  Usługodawca świadczy usługi za pomocą sklepu internetowego (dalej: „Sklep”).

CARUNO sp. z o.o.
Pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa
Santander Bank 38109000880000000155617889, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000808866, NIP: 5252804249, Kapitał zakładowy 5 000 PLN

Dane kontaktowe Usługodawcy (Sklepu) w Polsce: tel. +48 799 357 066 e-mail: zakupy@ZakupywGodzine.pl

Biuro handlowe ZakupywGodzine.pl działa w dni robocze  w godzinach 10:00-16:00

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ZakupywGodzine.pl

§ 1
Usługodawca, Zamawiający

(1) Usługodawcą sklepu  ZakupywGodzine.pl jest 

CARUNO sp. z o.o.
Pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa

Usługodawca świadczy usługi na terenie Polski za pomocą sklepu internetowego (dalej: „Sklep”). Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS0000808866, NIP: 5252804249,, Kapitał zakładowy 5 000 PLN

§ 2

Wymagania techniczne

Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych: komputer z dostępem do Internetu, system operacyjny: Windows 98 lub nowszy, Linux, Mac OS, przeglądarka Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, funkcjonujący adres e-mail, program Adobe Reader, Foxit Reader lub inny program służący do otwierania plików w formacie PDF.

§ 3
Przedmiot usługi

Usługa świadczona przez Usługodawcę polega na zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży Usługodawcy jako sprzedającego z Zamawiającymi jako kupującymi. Przedmiotem zawieranych umów sprzedaży są towary zawarte w katalogach umieszczonych na stronie internetowej Usługodawcy w domenie ZakupywGodzine.pl. Usługodawca uprawniony jest do dodawania i usuwania towarów ze strony internetowej, zmiany ich cen, zmiany okresów realizacji umów oraz innych warunków. Dokonane zmiany pozostają bez wpływu na warunki umów zawartych przed ich wprowadzeniem, choćby zawarte one zostały pod warunkiem zawieszającym.

§ 4
Zawarcie umowy sprzedaży

(1) W celu zawarcia umowy sprzedaży z Usługodawcą, Zamawiający musi być pełnoletni. Warunkiem dokonania rejestracji, jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz – w przypadku, gdy Zamawiający dokonujący rejestracji jest osobą fizyczną – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja postanowień regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, aczkolwiek brak wymaganej akceptacji lub zgody uniemożliwia zawieranie umów w Sklepie Internetowym.

(2) Informacje zamieszczone na stronie ZakupywGodzine.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie dla użytkowników strony do składania zamówień. Umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą dochodzi do skutku po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia w jednej z następujących form:

a) drogą telefoniczną pod numerem Sklepu wskazanym w zakładce „ Kontakt”,

b) drogą e-mailową, poprzez wysłanie wiadomości na adres: zakupy@ZakupywGodzine.pl

c) za pośrednictwem strony internetowej ZakupywGodzine.pl poprzez wybranie zamawianych towarów, przeniesienie ich do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie na przycisk „Do koszyka” zamieszczony przy danym towarze oraz – po przejściu do zakładki „Koszyk” – po kliknięciu na przycisk „Zamawiam i zobowiązuję się do zapłaty” i wybranie jednej z proponowanych opcji zapłaty i dostawy, przy czym w przypadkach określonych w pkt. a) i b) powyżej (zamówienie telefoniczne lub mailowe) konieczne jest dokładne określenie przedmiotu zamówienia, danych adresowych Zamawiającego oraz sposobu zapłaty i dostawy, a w przypadku określonym w pkt. c) powyżej (zamówienie za pomocą formularza elektronicznego) konieczne jest, by Zamawiający był zalogowany w systemie informatycznym Usługodawcy. Logowanie odbywa się przez wpisanie przez Zamawiającego adresu e-mail oraz określonego przez siebie hasła dostępu w formularzu dostępnym na stronie internetowej pod zakładką „Zaloguj”.

W każdym z przypadków określonych w pkt. a) – c) powyżej (tj. niezależnie od formy złożenia zamówienia przez Zamawiającego) zawarta umowa sprzedaży zostaje utrwalona w ten sposób, że jej warunki zostają wskazane w treści potwierdzenia wysłanego Zamawiającemu e-mailem. Nadto treść umowy zostaje utrwalona na serwerze, z którego korzysta Usługodawca. Potwierdzenie takie będzie wysyłane przez Usługodawcę najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych (termin obowiązywania zamówienia). Maksymalny czas realizacji zamówienia to 14 dni.

(3) W przypadku, gdy Zamawiający wybrał jako sposób płatności płatność przelewem, umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym i wchodzi w życie o ile w terminie 5 dni od daty jej zawarcia, podmiot obsługujący płatności internetowe potwierdzi dokonanie zapłaty.

(4) Usługodawca wyklucza możliwość zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu w sposób inny niż według procedury opisanej w punkcie niniejszym. Powyższe nie wyłącza możliwości zawierania przez Usługodawcę umów sprzedaży bez pośrednictwa strony internetowej.

(5) Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Zamawiającego, który co najmniej 2 razy nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem firmy kurierskiej płatnego przy odbiorze lub więcej niż 3 razy zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a następnie do niej odstąpił.

§ 5
Realizacja zamówienia

(1) Zamówione towary wysyłane są Zamawiającemu za pomocą przesyłki kurierskiej InPost, DHL, UPS, DPD, Pocztex, Fedex adres podany w zamówieniu. Wysyłka następuje po uprzednim uiszczeniu przez Zamawiającego należnej kwoty c

(2) Usługodawca wyłącza jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, swoją odpowiedzialność z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu umowy sprzedaży. W szczególności, w przypadku umów zawieranych z Klientami korporacyjnymi, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy sprzedaży, w tym z tytułu opóźnienia lub zwłoki w jej wykonaniu ograniczona jest do przypadków, gdy powyższe nastąpiło z winy umyślnej Usługodawcy.

(3) Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z przyczyn wykraczających poza sferę jego wpływu – tj. np. z przyczyn leżących po stronie dostawców, przewoźników lub z powodu wydarzeń siły wyższej – jest on uprawniony do odstąpienia od umowy za jednoczesnym zwrotem ewentualnie uiszczonych przez Zamawiającego płatności. Odstąpienie dokonuje się przez złożenia drogą e-mailową stosownego oświadczenia wobec Zamawiającego.

(4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.

§ 5.1

Wysyłka produktów chłodniczych

  1. W trosce o najwyższą jakość i świeżość produktów chłodniczych dostępnych w naszym sklepie internetowym, realizacja wysyłki tych produktów odbywa się wyłącznie od poniedziałku do czwartku. Takie zasady mają na celu zapobieganie przechowywaniu produktów chłodniczych w magazynach firm kurierskich w dni wolne od pracy, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ich jakość.

  2. W przypadku, gdy realizacja wysyłki w wyżej wymienionych dniach jest niemożliwa z przyczyn logistycznych lub w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, wysyłka zostanie przesunięta i zrealizowana niezwłocznie po weekendzie, czyli w następujący poniedziałek.

  3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się jakości produktów chłodniczych w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu (np. opóźnienia w transporcie spowodowane przez firmę kurierską, warunki atmosferyczne) produkty te nie zostaną dostarczone w wymaganym stanie chłodniczym. Zalecamy klientom osobiste monitorowanie przesyłki w dniu dostarczenia w celu jak najszybszego odebrania i odpowiedniego przechowywania produktów chłodniczych.

  4. Klient zgadza się z powyższymi warunkami przy składaniu zamówienia i akceptuje, że Sklep wykonał należytą staranność w zakresie zapewnienia odpowiedniej wysyłki i przechowywania produktów chłodniczych do momentu przekazania towaru przewoźnikowi.

§ 5.2

Termin Wysyłki

Zamówienia zazwyczaj są realizowane i wysyłane w ciągu 2-3 pełnych dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania płatności.

W wyjątkowych sytuacjach, z uwzględnieniem możliwych opóźnień, gwarantujemy wysyłkę w terminie do 5 dni roboczych.

W ofercie naszego sklepu mogą pojawić się produkty, które ze względu na specyfikę produkcji wymagają indywidualnego podejścia i dłuższego czasu realizacji. 

 

§ 6
Cena, Płatności

(1) Wszystkie ceny podane na stronie ZakupywGodzine.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

(2) Płatności mogą być realizowane w następujący sposób:

a) przelewem na następujący rachunek bankowy Usługodawcy:

CARUNO sp. z o.o.
Pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa

Santander Bank 38109000880000000155617889

 

b) przez portal PauU/Przelewy24

c) Płatności  online zapewnia Blue Media S.A.

  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

(3) Do momentu uiszczenia przez Zamawiającego całości kwoty ceny, właścicielem towaru pozostaje Usługodawca.

(4) W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

§ 7
Prawo do odstąpienia od umowy

(1) Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez obowiązku zapłaty odstępnego, składając stosowne oświadczenie na piśmie, skierowane do Usługodawcy pod adresem sklepu, w terminie czternastu dni od dnia odbioru lub doręczenia mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

(2) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający będący Konsumentem, chyba że Zamawiający będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

(3) Koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający. Koszty zwrotu przedpłaty (koszty przelewu lub przekazu) ponosi Usługodawca.

§ 8
Reklamacje

(1) Usługodawca jest odpowiedzialna wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli kupiony przez niego za pośrednictwem Sklepu Internetowego produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

(2) Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Zamawiającemu.

(3) W celu skorzystania z uprawień z tytułu rękojmi Zamawiający powinien zawiadomić Usługodawcę o wadzie składając reklamację na adres Usługodawcy oraz dostarczyć reklamowany produkt do siedziby Usługodawcy.

(4) Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów względem Zamawiającym nie będących Konsumentami ograniczona jest do kwoty odpowiadającej cenie, za jaką Zamawiający nabył reklamowany produkt.

(5) Przesyłkę kurierska należy sprawdzić w obecności kuriera. W razie uszkodzenia towaru paczki należy nie odbierać i spisać protokół uszkodzenia.

(6) W przypadku gdy towar był montowany i użytkowany w pojeździe należy przesłać również protokół usterki wystawiony przez warsztat montujący daną część.

(7) W przypadku gdy reklamacja nie została uznana, obciąża się Zamawiającego kosztem ponownej wysyłki.

§ 9
Ochrona danych osobowych

(1) Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w ramach rejestracji. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

(2) Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę, tj. CARUNO sp. z o.o.

(3) Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zakupionych przez Zamawiającego w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego na to zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Zamawiającemu informacji handlowych drogą elektroniczną.

(4) Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

(5) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiającego znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

§ 10
Postanowienia dodatkowe

Wyłączenie odpowiedzialności za treści: Treści zawarte na niniejszych stronach sporządzone zostały z największą starannością. Usługodawca nie może jednak zagwarantować ich bezbłędności, zupełności oraz aktualności. Jako usługodawca w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: Ustawa) Usługodawca odpowiada na zasadach ogólnych za własne treści zawarte na tych stronach. Odpowiedzialność Usługodawcy za cudze treści zawarte na jego stronach podlega natomiast ograniczeniom określonym w art. 12-15 Ustawy. Zgodnie z art. 15 Ustawy Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez siebie danych, o których mowa w art. 12-14 Ustawy. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na stronach Usługodawcy a dostarczonych przez użytkowników strony, Usługodawca bezzwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych – w miarę możliwości po uprzednim zawiadomieniu użytkownika strony o takim zamiarze (w przypadku wiarygodnej wiadomości nie będącej urzędowym zawiadomieniem).

Odpowiedzialność za odesłania (linki): Na stronach Usługodawcy znajdują się odesłania (linki) do zewnętrznych stron, na których treść Usługodawca nie ma wpływu. Dlatego też nie ręczy za zgodność z prawem treści zawartych na tychże stronach. Odpowiedzialność za te treści ponosi każdorazowy usługodawca przechowujący lub przekazujący je. Treści stron, do których odsyłają linki zawarte na stronach Usługodawcy zostały w chwili zamieszczenia każdorazowego odesłania pozytywnie zweryfikowane pod względem zgodności z prawem. Nieustanna kontrola zalinkowanych stron pod względem ich zgodności z prawem nie jest jednak możliwa. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiedzy o niezgodności z prawem treści zawartych na stronach, do których odsyłają jego strony, odesłania zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie: Treści zawarte na tych stronach podlegają ochronie niemieckiej oraz polskiej ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych aktów prawnych z dziedziny prawa autorskiego obowiązujących na terytorium Republiki Federalnej Niemiec lub Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie kopiowanie, opracowywanie, przerabianie i wszelkiego rodzaju używanie treści zawartych na niniejszych stronach, wykraczające poza zakres dozwolonego użytku osobistego wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. Ściąganie oraz kopiowanie treści zawartej na tej stronie dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych, nie komercyjnych. W przypadku treści nie stanowiących dzieł Usługodawcy, ochronie podlegają prawa autorskie osób trzecich będących twórcami tychże treści. W szczególności, treści te będą oznaczane jako pochodzące od tych osób trzecich. W przypadku powzięcia przez użytkowników strony podejrzenia o jakimkolwiek naruszeniu praw autorskich lub innych praw osób trzecich, Usługodawca uprzejmie prosi o niezwłoczne poinformowanie go o takim podejrzeniu. W przypadku potwierdzenia naruszenia prawa, treści zawierające takie naruszenie zostaną niezwłocznie usunięte.